การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
DATE : 13 มีนาคม - 16 มีนาคม 2561
   
 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

สถานที่จัดงาน : โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561